P2 : HI KOREA SPRING SO FRESH
icon-download
เกาหลี 5วัน3คืน
บิน LJ
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
หมู่บ้านลูกกวาด PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสมน้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
เดินทาง มี.ค - พ.ค 2561เริ่ม 15,900-

P1 : HI KOREA SPRING SO FRESH
icon-download
เกาหลี 5วัน3คืน
บิน KE
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
หมู่บ้านลูกกวาด PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสมน้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
เดินทาง มี.ค - พ.ค 2561เริ่ม 19,900-

P11 : HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (LJ)
icon-download
เกาหลีปูซาน 5วัน 3 คืน
บิน LJ
พักปูซาน 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน ปูซานทาวเวอร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด วัดแฮดอง ยงกุงซา APEC HOUSE สะพานกวางอันแดเคียว ร้านน้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก หมู่เกาะออยุคโด โบสถ์ Jukseong ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต Lotte Premium Outlet Duty Free ดาวทาวน์ กรุงเทพฯ
เดินทางพ.ค-มิ.ย 2561เริ่ม 12,900-

P10 : HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
icon-download
เกาหลีปูซาน 5วัน 3 คืน
บิน KE
พักปูซาน 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบทุกมื้อ
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน ปูซานทาวเวอร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด วัดแฮดอง ยงกุงซา APEC HOUSE สะพานกวางอันแดเคียว ร้านน้ำมันสนเข็มแดง คอสเมติก หมู่เกาะออยุคโด โบสถ์ Jukseong ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต Lotte Premium Outlet Duty Free ดาวทาวน์ กรุงเทพฯ
เดินทาง ก.พ-ต.ค 2561เริ่ม 20,900-

#P4 HI KOREA ALOHA SUMMER
icon-download
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
สายการบิน JINAIR (LJ)
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
ถือขึ้นเครื่อง 12 กก.
PAJU PREMIUM OUTLET สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk จุดชมวิวภูเขากูบองซาน สวนสนุก EVERLAND พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต กรุงเทพฯ
เดินทาง มิ.ย-ก.ค 2561เริ่ม 13,900-